TÜZÜK

 

 

DERNEĞİN ADI

Madde 1: Derneğin adı ÇINAR ULUSLARARASI KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ’dir. Derneğin kısa adı ÇINAR-DER’dir.

DERNEĞİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

Madde 2: Derneğin merkezi Altunizade Mahallesi Koşuyolu Caddesi Atıf Bey Sokak No: 5 Üsküdar, İstanbul’dur. Dernek, mevzuat hükümleri çerçevesinde uygun gördüğü yerlerde şube açabilir.

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FA ALİYET ALANI

Madde 3: Dernek, Türk kültürüne ait yazılı, sözlü edebiyat, plastik sanatlar, el sanatları, hat, tezhip, tezyine, boyama, fotoğrafçılık, çalgılı ve sözlü müzik ve güzel sanatlar ile tiyatro, sinema alanlarında ortaya konan eserlerin, çalışmaların araştırılması, yaşatılması, uygulanması, tarih, tabiat varlıklarının korunması ve

Türk yemek kültürünün dünyaya tanıtılması ile bunların bir bütünlük içinde dil, din, ırk, cinsiyet ayırt etmeksizin tüm topluma sunulmasını, geliştirilerek yaygınlaştırılmasını sağlamak, gençlerin kişisel bakım ve gelişimlerine yönelik çalışmalar yapmak ve bu konularda çalışma yapanlara destek sağlamak, teşvik etmek, faaliyetlerde bulunmak amacı ile kurulmuştur.

DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

 1- Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.

 2- Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.

 3- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak ve sosyal medya hesapları kullanmak.

 4- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

 5- Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler vb. uluslararası kuruluşlar ve finans kuruluşlarının hibe ve desteklerine projeler geliştirmek, başvuru yapmak, proje yürütmek, projelere ortak olmak.

 6- Bilimsel ve kültürel çalışmaların organizasyonlarında gerekli görülmesi halinde ulusal ve uluslararası kuruluşların katılımlarını sağlamak ve projeler üretmek; Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

 7- İhtiyaç sahiplerinin, yoksulların, ve ailelerin, mağdur ve mazlumların, kimsesiz gençlerin ırk, din, mezhep farkı gözetmeden, siyasi düşünce yapısına bakmadan çeşitli ekonomik, sağlık, sosyal, kültürel vb. sorunlarına şefkatle el uzatmak. Gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma, iş kurma, konut ve sair bütün hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak ile meslek ve beceri kazandırmaya dönük kurs, seminer vb. düzenlemek ile ihtiyacı olan gençlerin sosyal hayata kazanılmaları için sosyal, eğitsel ve sportif faaliyetlerde bulunmak. Bu gibi gençlerin eğitim-öğretim, barınma, meslek edindirme, evlendirilmeleri, aile kurumlarına yardımcı olmak, bu gibi faaliyetleri yasalara uygun bir şekilde yapmak. 8- Toplumda şefkat, yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirerek birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek amacına yönelik çalışma ve etkinliklerde bulunmak; paneller, seminerler, konferanslar ve eğitici çalışmalar organize etmek.

 9- Aile, kutsaldır ve dokunulmazdır. Aile, toplum hayatının ve beka’nın kaynağı, kültür ve medeniyetin, çağdaşlaşma ve ilerlemenin, ekonomik ve sosyal dayanışmanın, kuvvet ve gücün dayanağıdır anlayışı içinde aile yapısını, birlik ve bütünlüğünü koruyacak, geliştirerek, güçlendirecek sosyal, kültürel, iktisadi

tedbirler geliştirmek, çalışmalarda bulunmak ve toplumun en küçük birimi olan aile ve bireylerinin psikolojik, bilimsel, kültürel ve ahlaki yönden ilerlemesine katkı sağlamak için her türlü sosyal, kültürel, eğitsel, fikri, sanatsal ve sportif faaliyetlerde bulunmak.

 10- Anne-babalara aile içi iletişim, hoşgörü, uyum, sevgi ve mutlu bir aile için her türlü eğitim, öğretim kültürel ve danışmanlık hizmetleri vermek, aile ortamlarında uygulamalı programlar geliştirmek ve ailelerin manevi değerlerin korunması (dini, örfi, ahlaki) amaçlı seminer, kurs ve her türlü koruyucu-geliştirici faaliyetleri düzenlemek.

 11- İhtiyaç sahiplerine, yoksullara, mağdur ve mazlumlara ekonomik, kültürel, sağlık vb. alanlarda doğrudan veya dolaylı olarak yardımlar yapabilmek için mevzuat çerçevesinde kermes, sergi gibi çeşitli organizasyonlar yapmak.

 12- Huzur evi, barınma evi, sığınma evi, aşevi, kesimhane, kreş, misafirhane, sosyal amaçlı mağazalar vb. tesisleri kurmak, işletmek ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunmak.

 13- İlk, orta öğretim ve üniversite öğrencilerinin eğitimlerine katkı için burs vermek ve her türlü yardımı yapmak.

 14- Özellikle ilk ve ortaöğretim çocuklarına çeşitli eğitimsel araçlarla derslerinde, kişilik ve psikolojik gelişiminde yardımcı olacak, bilgi ve becerisini geliştirecek kurs ve seminerler düzenlenmek.

 15- Çocuk ve gençlerin psikolojik, ahlaki, kültürel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmalar yapmak, çocukluk ve ergenlik dönemi sorunlarında psikolojik rehberlik yapmak, derslerde başarıyı ve motivasyonu artırıcı kişisel gelişim programları uygulamak.

 16- Çocukların spor, sanat, tiyatro, sinema gibi kültürel etkinliklerde bulunmalarını sağlamak, çocuk kulübü kurmak, en az bir alanda gelişmelerini sağlayarak çocuğun zihni, bedensel, psikolojik gelişimine katkıda bulunmak.

 17- Çocuklara çevre ve hayvan sevgisini kazandırıcı faaliyetlerde bulunmak, bunlarla ilgili gezi, piknik, yaz kampları ve yaz okulları düzenlemek, izci grupları oluşturmak, izci kampları düzenlemek.

 18- Bedensel ve zihinsel engelli çocuklarla ilgili iletişim, eğitim ve hayata kazandırıcı çalışmalar yapmak.

 19- Okul başarı ve başarısızlıklarını irdelemek, sorunun özüne inerek çözümü kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunmak, gerek duyulduğu takdirde başarısız derslerle ilgili takviyede bulunmak.

 20- Çocuklara medeni cesaret, çevreyle uyumlu iletişim gibi özgüveni kazandırıcı çalışmalar yapmak, tevazu, hoşgörü, yumuşak huyluluk, haya, utanma, merhamet, fakir, kimsesizlere, yetimlere ve engellilere şefkat göstermek, büyüklere saygı, sözünde durma, nezaket, kişisel gelişim, bakım ve temizlik gibi ahlaki değerleri öğretmek.

 21- Çocukların okul öncesi ve sonrası dil gelişimi, Türkçe’yi iyi konuşabilmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak.

 22- Bilgili, dünyaya açık, düşünen, üreten, araştıran, toplumsal problemlerimizi aşmada sorumluluk üstlenen, ahlaki, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını ve milletini seven, dürüst, çalışkan, ahlaklı, sevgi ve şefkat duyguları gelişkin bir gençliğin oluşumuna katkı sağlayacak eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulunmak.

 23- Kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel alanda gelişimine ve toplumsal hayata katılımlarına katkı sağlamak.

 24- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.

 25- Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.

 26- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek ile üyelerin zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasına ve maddi destek sağlanmasına yardımcı olmak için sandık kurmak.

 27- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

 28- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

 29- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak.

 30- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

 31- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

 32- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.

 33- Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak.

 34- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak. 35- Yazılı, sözlü edebiyat, plastik sanatlar, el sanatları, hat, tezhip, tezyine, boyama, fotoğrafçılık, çalgılı ve sözlü müzik ve güzel sanatlar, tiyatro ve sinema alanlarında ortaya konan eserlerin, çalışmaların araştırılması, yaşatılması, uygulanması, tarih, tabiat varlıklarının korunması, Türk yemek kültürünün dünyaya tanıtılması ile bunların bir bütünlük içinde tüm topluma sunulmasını, geliştirilerek yaygınlaştırılmasını sağlamak, gençlerin kişisel bakım ve gelişimlerine yönelik ve bir bütünlük içinde dil, din, ırk, cinsiyet ayırt etmeksizin tüm topluma sunulmasını, geliştirilerek yaygınlaştırılmasını sağlayacak çalışmalar yapmak ve bu konularda çalışma yapanlara destek sağlamak, teşvik etmek, faaliyetlerde bulunmak. 36- Sanatçıların, tasarımcıların, kent planlamacılarının ve sanata ilgi duyan kişilerin kullanımına açık bir sanat platformu oluşturarak sanatçıların üretkenliklerini harekete geçirecek faaliyetlerde bulunmak. Yerel yöneticileri, ulusal ve uluslararası finansörleri sanatçıların çalışmalarından haberdar ederek onların yenilikçi projelere olan desteğini kazanmak, sanata katılımı artırmak ve kültürel dışlanmayı ortadan kaldırmaya yönelik stratejiler geliştirmek, kültürel alt yapının geliştirilmesine yönelik stratejiler üretmek, sınır ötesi iş birliği ve kültürler arası diyaloğu geliştirmek. Bu kapsamda güncel gelişmelere sanat yoluyla yenilikçi karşılıklar vermek, kentsel, yöresel, ulusal ve kültürel kalkınmaya katkıda bulunmak.

 37- Sanat tarihi kapsamına giren tüm sanat dallarında algılama, düşünme, anlama, anlatma faaliyetlerinde bulunmak.

 38- Sanat, insanın dünya görüşünün, hayatının, ilişkilerinin ne olduğu, nasıl bir yol izlediğini göstermeye çalışır. Eğer bir toplumun bağımsız, kendine özgü bir dünya görüşü, bilimi ve felsefesi yoksa sanatı da yoktur. Eğer bir toplum yaşamında başka toplumları taklit ediyorsa, başka toplumların hayat tarzlarını ve kültürlerini üstün kabul edip onlara uymaktaysa, sanatı da bu taklitten ve bağımlılıktan kurtulamaz. derneğimiz her türlü sanatsal taklitlerden, yapay faaliyetlerden uzak duracak, öz, özgün, doğal davranmaya gayret gösterecektir.

 39- Gençlerimizin iş ve çalışma, sanat ve buluş, bilgi ve teknoloji üretme eteneklerini artıracak, güçlendirecek, özendirecek, destekleyecek sosyal, kültürel bilimsel çalışmalarda bulunmak, gençlerimiz arasında kültürel bağları, iktisadi ve sosyal dayanışmayı kuvvetlendirecek, geliştirecek kültürel, sosyal, bilimsel çalışmalarda, faaliyetlerde bulunmak, ahlak anlayışını ve normlarını, güven duygusunu güçlendirici, geliştirici önlemler almak bilgi ve teknoloji üreten genç anlayışı savunmak, bunun için çalışmalarda bulunmak. 40- Gençlerin her türlü ve her yönden gelebilecek zararlara karşı korunabilmelerini ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmalarını sağlayıcı edbirleri kültürel ve bilimsel çalışmalar icra etmek sureti ile sağlamak. Kitap okuma, şiir, kompozisyon, bilimsel rapor hazırlama ve yaygınlaştırma faaliyetlerini teşvik etmek, yürütmek, satranç kulübü kurmak.

 41- Eğitim, bilim, kültür, sanat faaliyetleri ile beden kültürü alanlarında araştırma, geliştirme, uygulama, teşvik edici faaliyetlerde bulunma ve bu kapsamda gençlerin her türlü kötü, zararlı, yıpratıcı faaliyetlerden korunmaları için teşvik edici, yönlendirici faaliyetlerde, çalışma ve organizasyonlarda bulunmak.

 42- Ülkemizin kültür, sanat, turizm ve folklor değerlerinin ekonomimize kazandırılması, insani gelişmişlik endeksiyle uyumlu sürdürülebilir bir ekonomik gelişmeye katkı sağlanması, kültür-sanat emekçilerinin tanışma, kaynaşma, dayanışması için; her türlü kültürel, sanatsal, folklorik, sosyal organizasyonları yapmak, ilimizde sanatsal faaliyetlerin icra edileceği “sanat sokakları” oluşturulması, yaşatılması için girişimlerde bulunmak.

 43- Ses, söz, saz sanatçıları, çalgıcılarının yöresel, bölgesel, ulusal ve uluslararası müzik faaliyetlerini desteklemek, faaliyetlerde bulunmak.

 44- Kurumsal alanın sanat pratiklerine açılımı ve alternatif sanat alanlarının oluşturulması amacıyla, insanların her gün gelip geçtiği parklar, alt ve üst geçitler, duraklar, köprüler, tren garı, otobüs terminali vb. mekânları çeşitli sanat çalışmaları ile renklendirmek. Bu etkinliklerin icrasında hiçbir inancın ve dünya görüşünün dışlanmadığı, hepsinin ifade ve temsil imkânı bulduğu, çoğulcu demokratik bir sistemin oluşumuna katkıda bulunmaya özen gösterilecek. Alışılmış sergileme anlayışının ötesine geçerek, izleyici ile sanatı şehrin en işlek kurumsal mekânlarında karşı karşıya getirerek farklı bir konumlandırma, sergileme faaliyetlerinde bulunmak. Yapılacak olan bu faaliyetlerde yerel yöneticilerin izni ve bölge halkının rızası, ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda hareket etmek.

 45- Düzenlenecek olan uluslararası festivallerle kültür sanat etkinliklerine kurumsal bir perspektif katılarak, halkın tüm kesimlerinin bunun bir parçası olması sağlanacak, özellikle aktif yurttaşlık ile toplumsal hayattaki üreticiliğe vurgu yapılacak.  Dünyanın farklı yerlerinden katılımcılar ile bir araya gelerek kültürlerarası öğrenme, deneyim ve bilgi paylaşımı yoluyla ön yargı ve ayrımcılık hislerinden arınma, geleceğe yönelik ortaklık kurma, var olan ortaklıkları geliştirme, dünyanın diğer bölgelerinde uygulanan kültür sanat faaliyetlerinden ve yapılan projelerden haberdar olma imkânı bularak sosyal bir etkileşim içerisine girmek.

 46- Yurt dışından ve yurt içinden sanatçıların eğitmen ve iştirakçi olarak katılımıyla resim, karikatür, heykel, video, tiyatro, fotoğrafçılık, müzik, el sanatları, tasarım, edebiyat vb. konularda disiplinler arası yaklaşımı temel alan eğitim, seminer, sergi, toplantılar ve sosyal, kültürel faaliyetler gerçekleştirmek.

 47- Endüstri, teknoloji, elektronik, nükleer, uzay çağı olarak isimlendirilen bu çağda, sözde her şey insan içindir. Ancak, insanın bir araçtan öteye gidemediği görülmektedir. İnsanın duyguları, kişiliği, değerleri, yaşadığımız çağda giderek yitirilen bir makine yaşamı içerisinde eriyen duruma gelmiştir. Derneğimiz bütün kollarıyla açıklanan bu acı gerçeği yansıtmaya, tanıtmaya çalışır, insani değerleri ön planda tutar.    

 48- Telli, vurmalı, üflemeli, tuşlu müzik dallarında, bale, tiyatro, çok sesli koro, diksiyon, drama, fotoğrafçılık, geleneksel sanatlar, yöresel tezyine sanatları, güzel sanatların tüm dallarında hazırlık kursları, halk oyunları, kamera önü oyunculuk, tüm konservatuar dallarına hazırlık kursları, resim, hat, tezhip, minyatür, ebru, salon dansları, uygulamalı sinema atölyesi, şan,  tiyatro, Türk halk müziği, Türk sanat müziği gibi dallarda eğitim ve sosyal çalışmalarda bulunmak ve plan, projeler üretmek      ya da yaptırmak, ödüllü yarışmalar açmak.

 49- Modelistlik, stilistlik giyim tasarım, biçki dikiş, abiye dış giyim, pratik dikiş ve kalıp, el nakışı, iğne oyası, örgü, makine nakışı, kitre bebek yapımı, amugurimi, broş takı tasarım, boncuk pul işleme, Brezilya nakışı, mefruşat, makrome, deri aksesuar, keçe, tokat baskı, mandala, batik, bilimsel bitki illüstrasyonu, ebru, çini, porselen, seramik, dekoratif boyama, epoksi kişisel gelişim, Kuran-ı Kerim dersleri gibi eğitim ve sosyal çalışmalarda bulunmak ve plan, projeler üretmek ya da yaptırmak, ödüllü yarışmalar açmak.

 50- Folklorik alanda yöresel, bölgesel, ulusal ve uluslararası halk dansları etkinlikleri düzenlemek ve tarihsel çalışmalar yapmak, sanat tarihi alanlarında akademik çalışmalar yapmak.

 51- Tarihi yapıtların korunmasını, iç ve dış turizme açılmasını savunmak ve bu konuda bilimsel yollar ile çalışmalar sergilemek, projeler sunmak, ilgili kamu kurumu, kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak, gezi, tanıtım ve organizasyonlarda bulunmak.

 52- Tarihi yapıtların, höyük, ören yerlerinin, antik kale, han, hamam, kilise, köprü, cami, tapınak, sivil mimari örnekleri vb. araştırılması, tespit edilmesi, korunması, iç ve dış turizme açılmasını savunmak ve bu konuda bilimsel, kültürel, sanatsal yollar ile çalışmalar sergilemek, projeler sunmak, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak.

 53- Ülkemizin ormansızlaşma, çoraklaşma, toprak erozyonu, taşkınlar gibi milli felaketlerden korunmasını sağlamak, yaşayan ve doğmamış nesillerimize ağaçlandırılmış, her türlü doğal ve yapay tehdit ve tehlikelerden korunmuş, yemyeşil ve güçlü bir vatan hazırlamak.

 54- Çevrenin her türlü kirlilikten korunması ve yeşillendirilmesini sağlamak, bu konuda faaliyet gösteren kuruluşlar ile birlikte halkın katılımını sağlayarak hareket etmek, doğal dokunun ve yaşamın korunmasına katkıda bulunmak, projeler üretmek.

 

 55- Doğal güzelliklerin, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım faaliyetlerinde bulunup, gezi ve organizasyonlar tertip etmek, Derneğimizin amaçları doğrultusunda yaban hayatın korunması kapsamında çalışmalar yapmak.

 56- Sporu sağlığın, beden yeteneklerinin, aklın ve zekânın, çağdaş bilim ve teknolojinin güç ve becerinin esası ve geliştirici olanı kabul etmek ve tüm insanlarımızın yararına sunacak tedbirler almak, her türlü spor faaliyetlerinde bulunmak.

 57- Yetişkinlerin spor alışkanlıklarını devam ettirebilmeleri, yerel yönetimlerin ve belediyelerin spor tesis ve çevre düzenlemeleri yapmaları için girişimlerde bulunmak, gerektiğinde spor kulübü kurmak.

 58- Derneğimiz faaliyetlerinin kuvvet kazanması, yaygınlaştırılarak geliştirilmesi için gerekli görülmesi halinde kamu kurum ve kuruluşlarına proje sunabilir, uygulayabilir, projelere katılımcı, iştirakçi, ortak olabilir.

DERNEĞİN FAALİYET ALANI

Madde 4: Dernek sosyal, kültürel alanlarda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

ÜYELİK-ÜYELİĞE KABUL-ÜYELİĞİN SONA ERMESİ-ÜYELİĞE BAŞVURU-ÜYELİK HAKLARI

ÜYELİK

Madde 5: Üyelik Genel Kurul Üyeliği ve Fahri Üyelik olarak ikiye ayrılır.

a) Genel Kurul Üyeliği: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak hukuken üyelik engeli olanlar derneğe üye olamazlar.Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul ve ya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Ret halinde gerekçe gösterilmesi gerekmez.,

b) Fahri Üyelik: Derneğin gayelerine hizmet etmiş veya edeceğine inanılan kişiler ile yurt içinde ve dışında ilim, fikir veya sanat eserleri ile insanlığa üstün hizmetleri olan kişilerden derneğe yardım ve faydalar sağlamış kimselere Yönetim Kurulu’nun kararı ile Fahri üyelik unvanı verilebilir. Fahri Üyelik sıfatı, muhatabın kabulü ile tekemmül eder. Fahri Üyelerin Genel Kurul’da oy hakları yoktur. Fahri Üyeler istedikleri takdirde derneğe aidat ve bağışta bulunabilirler.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 6: Her üye önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. İstifa eden üye birikmiş borcunu ödemek zorundadır.

 

 

 

ÜYELİKTEN ÇIKARMA

Madde 7: Dernek üyelerinden sürekli hak yoksunluğu, hak sınırlanması kapsamına alınanlar, dernek organlarındaki görevini kötüye kullananlar, dernek amacını saptıranlar veya yozlaştıranlar, dernek amaçlarına ve tüzüğüne ters düşen harekette bulunanlar, dernek organlarınca verilen kararlara uymayanlar Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Yine yazılı uyarılara rağmen üyelik aidatını ödemeyenler, üyelik ükümlülüğünü yerine getirmeyenler de üyelikten çıkarılırlar. Üyeliğe kabul ve çıkarma hususundaki itirazlar dernek genel kuruluna yapılır. Nihai karar Genel Kurul tarafından verilir. Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılma işlemi ile Genel Kurul arasındaki süre zarfında üyelerin yetkileri askıya alınır.Dernekten çıkan veya ıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

ÜYELİĞİN DÜŞMESİ

Madde 8: Üyenin istifa etmesi, ölmesi, üyeliğe ilişkin yasal engellerin doğması veya daha önce var olan şartların kaybedilmesi, üyelik aidatının 30 gün içinde yazılı bildirime rağmen ödenmediği durumlarda üyelik kendiliğinden düşer.

DERNEĞİN ORGANLARI

1-) Genel Kurul

2-) Yönetim Kurulu

3-) Denetleme Kurulu

GENEL KURULUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI

Madde 9:

a) Derneğin şubesi olmaması durumunda; derneğin tüm üyeleri doğal olarak Genel Kurul Üyesi olurlar.

b) Derneğin şubesi olması durumunda ise Merkez Genel Kurulu, Merkez Genel Kurul Asli Üyeleri ile Şube Başkanı veya görevlendireceği bir şube Yönetim Kurulu üyesi birer temsilciden teşekkül eder.

Genel Kurul toplantıları olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlüdür.

1-) Olağan toplantılar,

Yönetim Kurulunca aksine karar verilmedikçe, üç yılda bir haziran ayı içinde Dernek merkezinde yapılır.

2-) Olağanüstü Toplantılar;

Yönetim Kurulu’nun kararı ile Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde Üyelerin beşte birinin yazılı isteği ileGenel Kurul en geç bir ay içinde Yönetim Kurulu’nca toplantıya çağrılır. Denetleme Kurulu’nun veya Dernek Üyeleri’nin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa. Denetleme Kurulu’nun veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ

Madde 10: Yönetim Kurulu, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek ve üyelerin adreslerine mektupla veya elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün, saatte ve nerede yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında    en az 7 gün en fazla 60 gün süre olmalıdır.Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

YETER SAYISI

Madde 11: Genel Kurulu’nun ve toplantı yeter sayısı, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerinin yarıdan bir fazlası, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisidir. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantıda çoğunluk, aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Madde 12: Gündem, Yönetim Kurulu’nca hazırlanır. Denetleme Kurulu’nun gündeme konulmasını istediği maddeler de gündeme dahil edilir. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemdeki konular görüşülür, ancak toplantıda hazır bulunanların en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

ÜYELERİN HAKLARI VE OY KULLANMA

Madde 13: Dernek üyeleri, eşit haklara sahiptir. Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.   Her üye istifa hakkına sahiptir.Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oylama gizli oy açık tasnif usulüne göre yapılır. Üye oyunu bizzat kullanır. Organların seçiminde en çok oy alanlar sıra ile asli ve yedek üyelik sıfatını kazanırlar.Üyelik aidatları yılda 60 TL (Altmış Türk Lirası)’dır. Her Genel Kurulda, Genel Kurul kararıyla üye aidatı artırılabilinir.

YAPILIŞ USULÜ

Madde 14:  Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca hazırlanan listedeki adları hizasına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı ağlanmışsa bu durum tutanakla tespit edilerek toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan yeteri kadar aşkanvekili ve sekreter seçilir. Toplantının yönetimi Divan Başkanı’na ait olup, sekreter toplantı tutanağını düzenler, başkan ve başkanvekili ile birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir.Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy ullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 15: Aşağıdaki yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a) Organların seçimi.

b) Dernek tüzüğünün değişimi.

c) Yönetim ve Denetim Kurul’ları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi.

d) Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

e) Dernek gayesinin gerçekleştirilmesi için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

f) Derneğin mevcut dernekler yasası hükümleri uyarınca yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.

g) Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

h) Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

i) Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması.

j) Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının üye sayısının yüz kişiden fazla olması halinde kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi.

k) Derneğin feshedilmesi.

l) Mevzuatta ve tüzükte genel kurulca yapılması bildirilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ

Madde 16: Yönetim Kurulu üç sene müddetle vazife görmek üzere Genel Kurulca dernek üyeleri arasından gizli seçilen dokuz asil beş yedek üyeden teşekkül eder. Asil üyeliklerden herhangi birinin boşalması ile otomatikman yedek üyelerden birinci sıradaki yerine geçer.Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter, Sayman ve Üye’yi belirler.Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 17: Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

a) Tüzükte yazılı gaye ve mevzuların gerçekleştirilmesine çalışmak.

b) Kabul edilen faaliyet programı ile bütçe icaplarını ve Genel Kurul kararlarını yerine getirmek.

c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak.

d) Mevzuat ve tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararlarına uygun olarak, gayrimenkul alım satımı, ipotek ve benzeri işler ile her türlü taahhüt ve sarfiyat hususlarında karar vermek.

e) Dernek gayesinin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi için eğitim, yardım komisyonları gibi komisyonlar kurmak.

f) Mevzuat çerçevesinde derneğin çeşitli faaliyet alanlarında ücretli olarak çalışacakları işe almak ve işten çıkarmak.g) Genel Kurul’un vereceği yetki doğrultusunda Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve bu şube kurucularına yetki vermek, şubeleri denetlemek, gerektiğinde kapatmak, Yönetim Kurullarını ıskat ve yerlerine geçici Yönetim Kurulu tayin etmek, gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak.

h) Bütçenin uygulanmasını sağlamak.

i) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

j) Aidat ve bağış toplamak için yetki belgesi düzenlemek, ilgilisine vermek.

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV BÖLÜMÜ

Madde 18: Yönetim Kurulu, seçimden sonra ilk toplantıda başkanı seçer. Görev bölümünü yapar. Çalışma usulünü tespit eder.

Madde 19: Yönetim Kurulu, aksine karar vermedikçe en az on beş günde, bir toplantı yapar. Görülecek lüzum üzerine re’sen veya üyelerden üçünün yahut Denetleme Kurulu’nun yazılı istekleri halinde başkan Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırır. Toplantıda müzakere ve karar nisabı yarının bir fazlasıdır. Mazeretsiz olarak üst üste üç kez toplantıya gelmeyen üye Yönetim Kurulu kararı ile müstafi sayılabilir.

DENETLEME KURULU’NUN TEŞKİLİ

Madde 20: Denetleme kurulu üç sene müddetle, Genel Kurul adına derneğin muamele ve hesaplarını teftiş ve kontrol etmek üzere Genel Kurul üyeleri arasından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu ilk toplantısında bir başkan seçer, çalışma usul ve programı kararlaştırır. Müddeti dolan üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

 

 

DENETLEME KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 21:

a) Muamele ve hesapların mevzuat, tüzük ve yönetmelikler hükümlerine uygunluğunu incelemek.

b) Para, kıymetli evrak vesaire değerlerin, demirbaş eşya ile menkul ve gayrimenkullerin durumlarını gözden geçirmek, belirsiz zamanlarda kontrol etmek.

c) Genel Kurul’a, Yönetim Kurulu’na verdiği faaliyet ve hesap raporu ile bütçe tasarım ve kati hesaplar hakkındaki mütalaalarını ihtiva eden yıllık raporlar vermek.

d) Gerektiğinde Genel Kurul’un olağanüstü çağrılmasını istemek.

DANIŞMA KURULU OLUŞTURULMASI

Madde 22: Genel Kurul’ca ihtiyaç görüldüğü hallerde Danışma Kurulu oluşturulabilir. Danışma Kurulu üyeleri dernek üyeleri arasından veya üye olmayan ve dernek aaliyetlerine katkı sağlayacak kişilerden açık oyla uygun görülecek sayıda seçilir. Her yıl en az üç kez toplanır. Başkan, başkan yardımcısı sekreter ve üyelerden oluşur. Toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluktur.Dernek amaç, hizmet ve konuları yönünden yapılması gereken çalışmalara ilişkin taslak ve programlar ve projeler hazırlar, uygulamalara yönelik teklif ve temennilerde bulunur. Üyeler arasında sevgi, saygı ve anlayış ihtiva eden yöntem ve kurallar üzerinde çalışmalar yapar, dayanışmayı öngören teklif ve dileklerde bulunur, Yönetim ve Genel Kurul’un istek ve dilekleri hakkında görüşlerini bildirir.

ORGANLARA SEÇİLENLERİ İDAREYE BİLDİRME

Madde 23: Dernekler, Genel Kurul’u izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülkî idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tâbidir.

Genel Kurul sonuç bildirimine;

1- Divan Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul toplantı tutanağı örneği.

2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası Yönetim Kurulu’nca imzalanmış örneği eklenir.

MALİ HÜKÜMLER

ÜYELİK AİDATI

Madde 24: Asil üyeler yılda 60,00 TL aidat öderler.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 25: Derneğin Gelir Kaynakları;

a) Üye aidatı

b) Dernekçe yapılan yayınlar, takvim, defter, kimlik belgesi, temsil, spor yarışması, kermes, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

d) Okul, yurt, kurs vesaire kurumların işletilmesine yardım payları.

e) Bağışlanan veya vasiyet edilen her türlü hak ve malların vasiyet şartlarına göre kullanılması, kiraya verilmesi veya devredilmesinden sağlanan gelirler.

f) Yardım toplama hukukundaki mevzuat hükümlerine göre kişilerin veya yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşların kendi isteği ile yapacağı her türlü ayni ve nakdi bağış ve yardımlar.

g) Dernek, amacına ulaşmak için, Dernek Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği alanlarda ticari faaliyetlerde bulunabilir. Dernek gayesinin gerçekleşmesi için gerek ayninden ve gerekse gelirinden faydalanmak üzere taşınmaz mal edinmeye, inşaat yapmaya, her türlü tasarruf ve iltizama ehil olup yukarıda sözü edilen müesseseleri kuracaklardan, resmi makamlarca istenecek teminatı göstermeye de yetkilidir.

GELİR VE GİDERLERDE USUL

Madde 26: Dernek gelirleri “alındı belgesi” ile toplanır ve giderler “harcama belgesi” ile yapılır. Bu belgelerin saklanma süresi 5 yıldır.Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır.Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.Tahsil olunan paralar, Yönetim Kurulu’nun tespit edeceği banka veya finans kuruluşlarından birinde veya birkaçında derneğin namına açtırılacak vadeli veya vadesiz hesaba yatırılır. Acil harcamaları karşılamak için derneğin kasasında ihtiyaç miktarınca para bulundurulur. Derneğe ait hesaptan para çekmek için Yönetim Kurulu’nun yetki verdiği kişilerden iki kişinin imzasının bulunması şarttır. Para değerinde olan menkul kıymetler hakkında da aynı hükümler uygulanır.Dernek giderlerinin harcama belgeleri ile yapılması zorunludur. Yönetmeliklere aykırı olmamak şartı ile harcama belgeleri olarak fatura, kasa fişi, gider pusulası, gider makbuzu ve tutanak vb. belgeler kullanılır. Gelir ve gider konusundaki defter ve belgelerin en az yasadaki belirtilen süre ile saklanması zorunludur.Derneğin hesap dönemi 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasıdır.

HARCAMALAR

Madde 27: Yönetim Kurulu kararı alınmadan hiçbir taahhüt ve harcama yapılamaz.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ

Madde 28: Dernek Yönetim Kurulu, gerekli görmesi halinde borçlanabilir. Borçlanma usul ve esasları; idarece hazırlanacak yönetmelik doğrultusunda dernek yönetim kurulu’nun belirleyeceği usul ve esasları gösteren yönetmelik ile tespit edilir. Belirlenecek usul ve esaslar haricinde derneği usulsüz olarak borçlandıranlar, bu borçtan dolayı şahsen sorumludurlar. Karar olmadan borçlanma halinde borçlanma işleminde imzası olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu yoktur.

 

DEFTERLER VE KAYITLAR

Madde 29: Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar;

a-) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

b-) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

c-) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

d-) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

e-) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

f-) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.Bu defterler il dernekler müdürlüğü veya noter tarafından tasdik edilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Madde 30: Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Derneğin denetimi Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa gerçekleştirilir.Ancak Yönetim Kurulu, yeterli açıklık bulunmayan durumlarda, bu eksiği tamamlamak, üyelerle, dernek organları ve görevlilerine tüm dernek faaliyetleriyle, işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacı ile tek veya ayrı ayrı birim metinler hazırlanıp Genel Kurul’un onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe koyar.

LOKAL AÇMA

Madde 31: Dernek lokal açabilir. Ancak bu surette lokal açılabilmesi ve işletilmesi mahallin en büyük mülki amirliğinden izin alınmasına bağlıdır.

TEMSİLCİLİK AÇMA

Madde 32: Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek Genel Kurul’unda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

 

 

DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU

Madde 33: Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür. Genel Kurul gerekli gördüğü yerlerde şube açabilir. bu amaçla, Yönetim Kurulu’nun veya Genel Kurul’un yetki verdiği  en az 3 kişi, şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirine yazılı başvuruda bulunur. Şube organları; Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetim Kurulu’ndan oluşur.

ŞUBE GENEL KURULU

Madde 34: Şube Genel Kurulu, şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Şube genel kurulu, üç yılda bir nisan ayında toplanır. Şubeler, olağan Genel Kurul toplantılarını, merkez olağan Genel Kurul’u toplantısından en az iki ay önce tamamlamak ve Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirmek zorundadırlar.Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim ve Denetim Kurulları’nın raporlarını görüşür; Yönetim Kurulu’nun hazırladığı bütçeyi aynen ya da değiştirerek onaylar; şube organlarını seçer. Şube Genel Kurulları’nda kararlar oy çokluğu ile alınır. Şube organları için seçim gizli oy, açık tasnif ve sayım ve çoğunluk sistemine göre yapılır. Şubenin kuruluş sürecinde ilk olağan Genel Kurul, kuruluş bildiriminden itibaren 6 ay içinde toplanır.

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

ŞUBE YÖNETİM KURULU

Madde 35: Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından gizli oyla seçilen 5 asil üyeden oluşur; ayrıca 5 yedek üye  seçilir. Şube Yönetim Kurulu, ilk toplantısında  bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir sayman ve bir de üyeden teşekkül eder.Çalışmalarını Genel Yönetim Kurulu ile ilgili tüzük hükümlerine göre yürütür. Müessese kurmak, gayrimenkul alım satımı, ipotek ve benzeri muameleler, inşaat, gelecek yıllara sârî taahhütler için Merkez Yönetim Kurulu’ndan yetki alınması mecburidir.Şube Yönetim Kurulları tüm çalışmalarını Dernekler Yasası, dernek tüzüğü, Dernek Genel Kurulu ve Genel Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yürütür.Faaliyetlerine son verilen şubelerin mal varlıkları, defterleri, vesair evrakı Dernek Genel Merkezi’ne zimmetle devir ve teslim edilir. Genel merkezin her türlü malûmat talepleri şubelerce derhal karşılanır. Dernek genel merkezince alınan kararlarla ilgili işlerin şube sınırları içinde uygulanmasını temin eder.Genel Yönetim Kurulu’nca görevden alınan Şube Yönetim Kurulu’nun yerine atanan Geçici Yönetim Kurulu, en geç üç ay içinde Şube Genel Kurulu’nu toplamak zorundadır.

ŞUBE DENETİM KURULU

Madde 36: Şube Denetim Kurulu, Şube Genel Kurul’unda seçilen 3 asil üyeden oluşur; ayrıca 3 yedek üye seçilir. İlk toplantısında bir başkan seçer. Dönem sonunda yapılan ayrıntılı denetimin raporu da Şube Genel Kurulu’na sunulur.

 

ŞUBENİN DERNEK GENEL MERKEZİ İLE İLİŞKİLERİ

Madde 37: Şube, kuruluş, çalışma, uygulama, karar ve yürütme ile mali konularda Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun denetimine abidir. Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu ile Yönetim Kurulu’nun yasalara, dernek Ana Tüzük ve Şube Yönetmelik hükümlerine aykırı bulduğu kararlarını gözden geçirilip uygun kararlar alınmasını isteyebilir. Anılan Şube Kurulları’nın eski kararlarında direnmeleri durumunda kesin kararı almaya Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. Genel merkez Yönetim Kurulu kararı ile Şube Yönetim Kurulu’nu feshedebilir. Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini görevden alabilir ve yerine seçim yapabilir. Seçilenler, görevden alınanların görev sürelerini tamamlar.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 38: Tüzük değişikliği Genel Kurul Kararı ile olur. Tüzük değişikliği için derneğe kayıtlı üyelerden en az 2/3 ünün toplanması gerekir. Ancak 2/3 çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıya genel kurula katılan mevcut üyelerle toplanılır. Tüzük değişikliği için Genel Kurul’a katılan mevcut üyelerin üçte ikisinin olumlu oyu şarttır. Toplantıya katılanların miktarı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin sayısının 2 katından az olamaz.

DERNEĞİN FESHİ

Madde 39: Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul’un derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Toplantıya katılanların miktarı Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin sayısının 2 katından az olamaz.Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bir derneğin kapatılması için dava açıldıktan sonra derneğin Genel Kurulu tarafından verilen fesih kararı açılmış bulunan davanın yürütülmesine ve kapatma kararı verilmesi halinde doğacak hukuki sonuçlara engel olmaz.

FESİH SONUNDA MALLARIN TASFİYESİ

Madde 40: Dernek Merkez Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Görüşmelere başlanması için, Genel Kurul toplantılarının yapılabilmesine ait çoğunluk uygulanır. Derneğin feshine karar verilebilmesi için toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluk oyu şarttır. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük Mülkî Amirliğine yazı ile bildirilir. Fesih kararı ile birlikte Derneğin malvarlığı, Dernek Genel Kurulu’nun kararı doğrultusunda dernek gayesine en yakın dernek veya vakfa bırakılır. Tasfiye işlemi, Yönetim Kurulu’nca seçilen üç kişilik bir komisyon tarafından yürütülür.

 

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 41: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.